Olympijský odznak všestrannosti

Hlavnou úlohou tohto projektu, OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI - OLOV, je opäť vzbudiť záujem o šport ako u mladej populácie, tak aj populácie v produktívnom a postproduktívnom veku. projekt  bude oficiálne spustený v roku 2012 na území Slovenskej republiky.


  Prezentácia projektu  OLOV SOV.ppt (1,2 MB)             Ako plnili OLOVseniori   youtu.be/aNOA_37VlFs

 

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV)     

  • Hlavným významom projektu je predovšetkým socialno - zdravotné poslanie pre širokú verejnosť. Podnietiť deti, mládež a dospelých všetkých vekových skupín k tomu, aby pochopili význam športu pre život a jeho význam ako dôležitého fenoménu v prevencii proti obezite a srdcovo - cievnym ochoreniam. Podstatou tohto takpovediac celoročného snaženia je obnovenie záujmu o šport, aktivácia všetkých vekových skupín, objavovanie nových nielen športových talentov a účelné využívanie voľného času. Zameranie predovšetkým pre deti, mládež a dospelých, ktorí nie sú v systéme vrcholového a výkonnostného športu=aktivácia všetkých vekových kategórií (5 - 75). Obnova športových aktivít v rôzných vekových kategóriách ( predškolský vek, školský vek, produktívny vek, seniori ) ako aj olympijských aktivít z oblasti literatúry, výtvarného umenia a vedomostných súťaží o olympizme. Prinavrátenie významu športu na miesto aké mu patrilo v minulosti a vnímať šport ako dôležitú celospoločenskú zložku.
  • Vzájomnou kombináciou športovej a kultúrno vzdelávacej oblasti dochádza k získavaniu bodových hodnôt a následné získavanie odznakov ( zlatých, strieborných a bronzových ). Je potrebné zapojiť sa do obidvoch oblastí. Športová oblasť je rozdelená do základných športových disciplín ( povinných ) a alternatívnych športových disciplín ( výber je závislí na jednotlivcoch ). Kultúrno vzdelávacia oblasť sa skladá z ( literárnych, výtvarných, fotografických, environmentálnych ) aktivít a ich výber závisí od stupňa dosahovania olympijského odznaku všestrannosti a taktiež od vekovej kategórie. V tejto oblasti je potrebné zapojit sa do spomínaných aktivít.

Cieľ projektu OLOV

  • Stimulovanie športových a pohybových aktivít rôznych vekových skupín. Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku, žiaci základných, stredných a študenti vysokých škôl, ľudia v produktívnom veku ako aj seniori. Šport ako faktor kvalitného života.
  • Ponuka programu pre širokú verejnosť v olympijských aktivitách ( výtvarné, literárne, fotografické a enviromentálne súťaže ), vedomostné súťaže o olympizme, Pohybové, športové súťaže - Spájanie športu s výchovou, vzdelaním, kultúrou a fair - play.
  • Zameranie predovšetkým pre deti, mládež a dospelých, ktorí nie sú v systéme vrcholového a výkonnostného športu - Aktivácia všetkých vekových kategórií, rodiny ako celku.
  • Systematická celoročná činnosť. Testovanie na klubových úrovniach a následné porovnávanie výkonnosti v jednotlivých súťažiach v okresných, krajských kolách. Obnovenie záujmu o šport.
  • Sociálno - zdravotné poslanie pre širokú verejnosť. Účelné využívanie voľného času a vytváranie kladného vzťahu k pohybu a športu a taktiež k správnej životospráve. Dôležitý fenomén v prevencií proti obezite a srdcovo - cievnym ochoreniam. Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.
  • Objavovanie nových talentov.

 
 Zabezpečenie projektu
Hlavným organizátorom projektu je Slovenský Olympijský Výbor, spoluorganizátorom Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Olympijské kluby SR, materské, základné, stredné školy a špeciálne školy, centrá voľného času..

Všetko o tomoto projekte nájdete na stránke:

www.olov.webnode.sk   

BVT OLOŠV.xlsx (26 kB
OLOÅ V propozicie 3.-4.docx (773 kB)
Pravidla sportových disciplin.pdf (389,9 kB)
Propozicie OLOV.docx (891,1 kB)
OLOŠV prepočet.xls (64,5 kB)

Tabulka SŠ jednotlivci bronzovy cista.xlsx (23,1 kB)

Tabulka ZŠ 1-4,5-8 jednotlivci bronzovy cista.xlsx (22,2 kB)


Kópia - Tabulka cista MŠ.xlsx (16 kB)