OFS - Olympijské festivaly Slovenska 

Štartuje IX.ročník festivalov - registrujte sa  - klik na link 

www.milujemsport.olympic.sk/projekty/olympijske-festivaly-/aktuality-/startuje-ix-rocnik-olympijskych-festivalov-slovenska

O OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOCH  SLOVENSKA

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú najväčší celoročný projekt Slovenského olympijského výboru (SOV). OFS sa konajú každoročne od roku 2008. Festivaly spoločne so SOV vyhlasujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách a samosprávne kraje na Slovensku.

Hlavný zmysel organizovania festivalov je podnietiť všetkých zodpovedných - rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy na úrovni krajov, miest a obcí, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia, športové subjekty, obce a ďalšie organizácie k tomu, aby pochopili význam športu pre život a vývoj detí a mládeže a v záujme toho vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho praktickej realizácii. Podstata tohto snaženia tkvie v oslovení všetkých detí a ich získaní pre pravidelné športovanie aj v budúcnosti.

Pohybové aktivity v rámci OFS sa komplexne prepájajú aj s olympijskými aktivitami, ako sú vedomostné a umelecké súťaže, propagácia fair play, starostlivosť o životné prostredie a pod. SOV obsahovo prepája všetky stupne podujatí a súťaží v rámci OFDMS a zabezpečuje štandardizovanie názvov, pojmov, ceremoniálov a symbolov olympizmu.

TRNAVA 2. decembra (SOV) -V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave v stredu 2. decembra slávnostne vyhodnotili najrozsiahlejší dlhodobý projekt Slovenského olympijského výboru (SOV) – Olympijské festivaly Slovenska za rok 2015. Medzi ocenenými školami bola aj Základná škola Školská 2 v Michalovciach, ktorá obsadila 3.miesto a získala atletický se v hodnote 600€. 
 
 
 
 
V stredu, 31.októbra 2012, v zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča slávnostne vyhlásili výsledky V.ročníka OFDMS. Pohár prezidenta SR získal Košický kraj. Ocenenie prebral predseda krajského štábu OFDMS Dušan Sliva.

Okrem najlepších krajov boli ocenené aj najlepšie materské, základné, stredné a špeciálne školy.
Medzi ocenenými základnými školami je aj Základná škola Školská 2 Michalovce. Okrem ocenenia dostane aj športový materiál v hodnote 300 €.

Celoštátne vyhodnotenie 5. ročníka OFDMS 2011-2012.pdf (371,9 kB)

alt

Bližšie informácie o festivaloch získate na stránke www.milujemsport.olympic.sk/projekty/olympijske-festivaly-/o-projekte