VIII.Valné zhromaždenie olympijského klubu

26.04.2018 19:38

Vo štvrtok 26.4.2018 sa v MsKS konalo VIII.Valné zhromaždenie OK. Predseda, Jozef Uchaľ, informoval prítomných o činnosti v roku 2017, predložil návrh rozpočtu pre rok 2018 a plán práce, ktorý prítomní členovia jednohlasne schválili. Prítomní sa dozvedeli o novinkách a dianí SOV, o pripravovaných podujatiach Olympijského dňa a podujatiach sprevádzajúcich oslavy 25.výročia založenia SOV. V závere Olympijskému klubu poďakoval ptimátor mesta Viliam Záhorčák, ktorý vyzdvihol činnosť klubu a vzájomnú spoluprácu s mestom.