VII.Valné zhromaždenie OK Michalovce

07.04.2017 22:07

 

O l y m p i j s k ý    k l u b

Nám. osloboditeľov 30

071 01 M i c h a l o v c e

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Č.sp. 04/17/OK                                                                V Michalovciach, 6.4.2017

 

Titl.

 

Členom Valného zhromaždenia

Olympijského klubu Michalovce.

 

 

V e c : P o z v á n k a.

 

            Pozývame Vás na 7.zasadnutie Valného zhromaždenia Olympijského klubu Michalovce, ktoré sa uskutoční dňa :

 

20.4.2017 o  15.30 hod. (štvrtok)

 

v zasadačke Mestského kultúrneho strediska, Nám. osloboditeľov 30 (prízemie)  Michalovce s týmto programom:

 

            1. Otvorenie

            2. Schválenie mandátovej a návrhovej komisie

            3. Informácia zo zasadnutia ZOK SR v Bojniciach

            4. Hodnotenie činnosti Olympijského klubu Michalovce za uplynulé obdobie

            5. Čerpanie rozpočtu Olympijského klubu Michalovce za uplynulý rok

            6. Správa Kontrolno revíznej komisie Olympijského klubu Michalovce

            7. Návrh plánu práce a rozpočtu OK Michalovce na rok 2017

            8. Diskusia

            9. Návrh na uznesenie

            10. Záver       

 

            S pozdravom

                                                      

                                                                               PaedDr. Jozef  U c h a ľ, v. r.                                           

                                                                        predseda Olympijského klubu Michalovce